นโยบายทางธุรกิจ (Business Policy)

บริษัท เน็ตทรี จำกัด ("บริษัทฯ") ให้บริการ จดชื่อโดเมน, Co-location, VPS, Web Hosting, Cloud Server และ Email ในชื่อ http://www.nettreeidc.com 

 

บริษัทฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ การระงับบริการ และ หรือการเข้าถึงเครื่องแม่ข่าย เนื้อหา และข้อมูลของเว็บไซต์ กับบุคคล องค์กรณ์ภาครัฐ หรือเอกชนใดๆ ก็ตาม เมื่อ บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า บริการถูกใช้งานอย่างไม่เหมาะสม หรือ ผิดข้อกำหนดในการใช้บริการ หากมีการละเมิดเกิดขึ้น บริษัทฯ สามารถระงับบริการหรือหยุดให้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนเงิน ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในทางกฎหมาย และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ การเชื่อมต่อ ชื่อเสียง ธุรกิจ บริการ เครือข่าย การปฏิบัติงาน บุคลากร และเครื่องมือของบริษัทฯ

 

ข้อกำหนด

บริษัทฯ ไม่รับให้บริการหากผู้ใช้บริการมีการใช้งานที่เข้าข่ายรูปแบบหรือกิจกรรมดังต่อไปนี้

 

กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การหลอกลวง (Phishing) การข่มขู่ ฉ้อโกง การละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า การพนัน สื่อลามกอนาจาร การขายบริการทางเพศ การขายหรือกระจายสินค้าผิดกฎหมาย การเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดอยู่แค่) การเชื่อมโยงไปยัง เนื้อหา สินค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ เนื้อหาที่มีการละเมิดต่อกฎหมายไทย และต่างประเทศ  

 

กิจกรรมที่มีลักษณะในการใช้โจมตีระบบเครือข่ายหรือเว็บไซต์อื่น ๆ เช่นการ DDoS การใช้เป็นฐานในการปล่อย Virus, Trojan การ Hack หรือ เจาะระบบ และกิจกรรม อื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Spamming อาทิเช่น การส่ง Email จำนวนมากที่ผู้รับไม่ประสงค์รับ (Mass Unsolicitied Emailing)

 

บริษัทฯ ไม่ให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และทรัพยากรที่มีอยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การใช้งาน CPU อย่างเกินขอบเขต การใช้งาน Disk Space อย่างเกินขอบเขต การใช้งาน Email อย่างเกินขอบเขต หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานโดยปกติของระบบ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

 

การจดชื่อโดเมน

สิทธิในการเป็นเจ้าของชื่อโดเมนจะมีแก่ผู้ที่มีชื่ออยู่ในส่วนของ "เจ้าของชื่อโดเมน" (Registrant) ซึ่งผู้ใช้บริการได้กำหนดเอง ในขั้นตอนการสั่งซื้อบริการ และบริษัทฯ ให้สิทธิในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับชื่อโดเมนของท่าน และข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในส่วนของ "ผู้ดูแลชื่อโดเมน" (Administrative Contact) การกระทำต่างๆ ที่ "ผู้ดูแลชื่อโดเมน" (Administrative Contact) ได้กระทำ ถือเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทฯ จะให้รหัสผ่านของ "ผู้ดูแลชื่อโดเมน" (Administrative Contact) แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้เอง โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ชื่อโดเมนเมื่อทำการจดทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ชื่อโดเมนที่บริษัทฯ จดให้ หรือย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบก่อนการจดชื่อโดเมน ว่าชื่อนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือไม่ และไม่นำชื่อโดเมนนั้น ไปก่อให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสีย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย หรือขัดต่อข้อกฏหมาย กรณีเกิดการฟ้องร้องขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว การย้ายชื่อโดเมนไปอยู่กับผู้ให้บริการอื่นๆ ถือเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ (ตามข้อกำหนดของ ICANN) ซึ่งผู้ใช้บริการจะโอนย้ายได้เมื่อ ชื่อโดเมนได้ทำการจดกับบริษัทฯ เกิน 60 วันแล้วเท่านั้น การต่ออายุชื่อโดเมน เมื่อถึงเวลาที่จะต้องต่ออายุโดเมนบริษัทฯ จะส่งอีเมล์แจ้ง 30 วัน ก่อนชื่อโดเมนจะหมดอายุ หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงิน หรือไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทำการต่ออายุโดเมนล่วงหน้า 7 วันก่อนหมดอายุ จะถือว่า ยินยอมที่จะให้ชื่อโดเมนนั้นถูกยกเลิก ซึ่งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา

 

ข้อมูลสำรอง

ผู้ใช้บริการรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูล เนื้อหาของเว็บไซต์ และสิ่งใดๆ ก็ตาม ที่ผู้ใช้บริการนำมาฝากไว้กับบริษัทฯ ไว้ในอีกที่หนึ่ง (ที่ไม่ใช่บนเครื่องแม่ข่ายของบริษัทฯ) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหายของไฟล์ (Files) หรือข้อมูล (Data) ทุกชนิด ในทุกกรณี

 

การให้บริการทางเทคนิค

บริษัทฯ ให้บริการตอบคำถามทางเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับบริการของบริษัทฯ ทางอีเมล์ และโทรศัพท์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ทำการส่งคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือคำถามเดียวกันซ้ำหลายๆ ครั้ง (Spamming) มายังบริษัทฯ

 

การยกเลิกบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ หากการให้บริการถูกยกเลิกเนื่องจากการละเมิดข้อตกลง ผู้ใช้บริการที่ละเมิดข้อตกลงจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทำลายทิ้งเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และผิดต่อข้อตกลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่าง น้อย 7 วัน หากการยกเลิกการใช้บริการมีขึ้นไม่ตรงกับรอบระยะเวลาการชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนที่จ่ายมาแล้ว

 

การขอคืนค่าบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่บริษัทฯ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวบริษัทฯ จะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัทฯ ในกรณีต่อไปนี้

ผู้ใช้บริการจะไม่ขายผลิตภัณฑ์ใดใดที่ผิดกฎหมายผ่าน servers ของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการจะไม่ขายสินค้า และ หรือบริการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย และทรัพย์สิน ผ่าน servers ของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำให้มีวัสดุ อุปกรณ์อื่นใด ซึ่งเป็นการละเมิด หรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ผ่าน servers ของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำให้มีวัสดุอุปกรณ์อื่นใด อันเป็นการโฆษณาหมิ่นประมาท หรือถูกกล่าวหาว่าเป็นการโฆษณาหมิ่นประมาท ผ่าน servers ของบริษัทฯ

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ต่อธุรกิจของผู้ใช้บริการ อันเนื่องจากความบกพร่องต่างๆ ของบริษัทฯ และไม่ให้การรับประกันใดๆ ต่อบริการที่มีให้กับผู้ใช้บริการ ไม่รับรองว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด หรือไม่มีข้อบกพร่อง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในทุกกรณีอันเป็นผลเนื่องจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้บริการ อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดอยู่แค่) การหยุดให้บริการชั่วคราว ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ การสื่อสารผิดพลาด อุปกรณ์การให้บริการเสียหาย กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ภัยธรรมชาติ

 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


 

Powered by WHMCompleteSolution